شرکت هواپیمایی ایر نیوزلند در سال 1939، با امضای تفاهمنامهای میان نیوزیلند، استرالیا و بریتانیا، شرکت Tasman Empire Airways Limited (TEAL) بهمنظور جابجایی مسافر و بار میان نیوزیلند و استرالیا تاسیس شد. تا 1965، تمام سهام این شرکت به دولت نیوزیلند تعلق گرفت و نام آن به «ایرنیوزیلند» تغییر یافت.

ایرنیوزیلند در ۱۹۶۵با خرید هواپیمای داگلاسDC-8 پرواز به ایالاتمتحده را آغاز کرد. این کار به معنای گسترش شبکهی پروازی و نقطهی شروعی برای تبدیلشدن به یک ایرلاین بینالمللی بود. در سال 1978،National Airways Corporation (NAC) به ایرنیوزیلند پیوست. در نتیجهی این ادغام، هواپیماهایNAC شامل بوئینگ 737 نیز به ناوگان ایرنیوزیلند اضافه شد که دامنهی عملیاتی این مجموعه را گسترش داد. یک سال بعد، سهمگینترین حادثهی این شرکت هواپیمایی در نوامبر 1979 به وقوع پیوست که با سقوط یک فروند DC-10و مرگ تمام 257 سرنشین این هواپیما در نزدیکی قطب جنوب همراه بود.

در 1981، ایرنیوزیلند توانست با خرید هواپیمای بوئینگ ۷۴۷، پروازهای خود به مقصد لندن را از طریق خطوط هوایی لسآنجلس آغاز کند. تا دو سال بعد، هواپیماهای داگلاس این مجموعه با بوئینگهای 737 و 747 جایگزین شدند. در نتیجهی توسعهی بهرهوری ایرنیوزیلند، این شرکت در 1999 به عضویت Star Alliance بزرگترین اتحادیهی هواپیمایی جهاندرآمد. اما شرایط تغییر کرد و این شرکت در سال 2001 تا مرز ورشکستگی پیش رفت. در نتیجه بیشتر سهام این ایرلاین به دولت نیوزیلند واگذار شد؛ تدبیری که این شرکت را از خطر تعطیلی نجات داد.

در 2003، این مجموعه به دوران سوددهی خود بازگشت و سود خالصی برابر 166 میلیون دلار نیوزیلند را بدست آورد. همچنین، در این سال، هواپیماهای ایرباس آ320 برای پروازهای کوتاهبرد بینالمللی به ناوگان این شرکت اضافه شدند. افزودن هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی ایرنیوزیلند زمینه‌‌ی توسعهی مسیرهای جدید، افزایش پروازها در مسیرهای موجود، و افزایش ظرفیت مسافری و باری را فراهم میکرد. در ادامهی این پیشرویها، در سال 2011، این شرکت کلاسپروازی مخصوص خود Economy Skycouchرا معرفی نمود. صندلیهای اکونومی اسکایکوچ به گونهای طراحی شدهاند که قابلیت تبدیلشدن به تخت برای استراحت اعضای یک خانوادهرا دارند.

ناوگان کنونی این شرکت از 63 فروند هواپیمای جت ایرباس آ320، خانوادهی ایرباس آ320 نئو، بوئینگ 777، و بوئینگ 787 تشکیل شدهاست. همچنین شرکتهای زیرمجموعهی ایرنیوزیلند شاملAir Nelson و Mount Cook Airline خدماتدهی با 52 فروند هواپیمای توربوپراپ ایتیآر72 و بمباردیرکیو300 را برعهده دارند.

ایرنیوزیلند بزرگترین شرکت هواپیمایی نیوزیلند است که پایگاه اصلی آن در فرودگاه اوکلند قرار دارد. این شرکت به ۲۱ مقصد داخلی و ۳۱ مقصد بینالمللی در ۱۹ کشور مختلف در حوزهی اقیانوس آرام، شرق آسیا، آمریکا، و انگلستان پرواز دارد. در سالهای 2010 و 2012 ایرنیوزیلند نشان بهترین شرکت هواپیمایی جهان را دریافت نمودهاست. همچنین این شرکت در 2014، براساس شاخصهای بینالمللی ایمنی، از سوی JACDEC بهعنوان ایمنترین شرکت هواپیمایی دنیا انتخاب شدهاست. ایرنیوزیلند در چند دههی گذشته هیچ سانحهی هوایی مرگباری نداشتهاست.

ایرنیوزلیند با لوگوی مائوریکورو (برگ پیچخوردهای که در حال بازشدن است) و نمایش اژدهای وحشتناک سری Hobbit بر هواپیماهایش، نام خود را در ردیف شرکتهای هواپیمایی با جالبترین رنگآمیزیها جای دادهاست.

این شرکت در سال 2016 سود خالصی برابر با 463 میلیون دلار نیوزیلند را بهدست آوردهاست و در حدود 10500 نفر پرسنل دارد. ایرنیوزیلند در سال 2017، حدود 95/15 میلیون مسافر را در نقاط مختلف دنیا جابهجا کرده و در سال ۲۰۱8 با اندکی اختلاف در جایگاه دوم بهترین شرکت هواپیمایی قرار گرفتهاست؛ اگرچه همچنان رتبهی اول در زمینهی «راحتی سفرهای طولانی هوایی» را در اختیار دارد .در این ردهبندی از معیارهایی همچون عمر ناوگان، سودآوری، میزان سرمایهگذاریها واستفاده شدهاست.

Average Age (years)

On Order

In Operation

Aircraft

7.3

14

63

Jet aircraft

11

7

52

Turbo-Props

8.5

21

115

Total Fleet