آکادمی خصوصی هوانوردی اِرا در سال 1991 در شهر اسپارتا در ترکیه به هدف فعالیت در عملیات سمپاشی و آتشنشانی تاسیس شد. با اینحال، در ابتدای قرن 21 میلادی، همراه با رشد و پیشرفت دنیای هوانوردی، آکادمی ارا افقی جدیدتر بههدف ماموریتهای ویژه را برای خود ترسیم نمود.

در سال 2008 میلادی، این شرکت در قالب یک موسسهی آموزش هوانوردی و پرواز، فعالیتهای جدید خود در راستای برگزاری کلاسهای تئوری پرواز در شهر آنتالیا و کلاسهای عملیات پرواز در فرودگاه سلیمان دِمیرل اسپارتا را در دستور کار قرار داد. یک سال بعد، در سال 2009، آکادمی هوانوردی اِرا با هدف جایگیری در میان بهترینهای ترکیه و اروپا، امکانات آموزشی جدید و آشیانهای اختصاصی با مساحت 1000 مترمربع را افتتاح کرد.

این موسسهی آموزش پرواز، با موفقیت در هدایت صدها تن از دانشآموختگان دورهی خلبانی، در سال 2015 افقی تازه را نشانه گرفت که با بهرهبرداری از امکانات کلاسهای تئوری و شبیهساز پرواز در شهر استانبول همراه بود. دو سال بعد، آکادمی هوانوردی ارا، افتتاح اولین مرکز متمرکز آموزش تئوری، عملیات و شبیهساز پرواز در ترکیه را در سال 2017 و در فرودگاه سلیمان دمیرل شهر اسپارتا بهعنوان گام جدیدی در ماموریت خود اعلام کرد. امروزه این موسسهی پروازی به عنوان بزرگترین آکادمی هوانوردی در ترکیه شناخته میشود.

با آغاز فعالیت مجموعهی ارا به عنوان موسسهی آموزش هوانوردی و پرواز در سال 2008، ناوگان اولیهی این آکادمی هوانوردی را تنها سه فروند هواپیمای سبک سِسنا تشکیل میداد. با رشد چشمگیر این آکادمی، ناوگان هوایی آن اکنون به مجموعا 22 فروند هواپیمای سبک سسنا 152 و 172، تکنام و پایپر سنکا گسترش یافتهاست.

همچنین، این آکادمی دارای جدیدترین شبیهسازهای پرواز آلسیم الکس، الیت افانپیتی سری دو، فلایتدک سلوشنز اِی320 جت ارینتیشن، ردبِرد و آگرون است که امکان تجربهی انواع سناریوهای پروازی، شرایط اضطراری و مهمتر از همه، ضروریات ایمنی پرواز را برای هنرجویان خود فراهم میآورد.

از دیگر امتیازات آکادمی هوانوردی ارا میتوان به داشتن گواهی نوع اف نگهداری و تعمیرات هواپیما اشارهکرد که آن را قادر میسازد تا تعمیر و نگهداری از ناوگان خود را در آشیانهی اختصاصیاش عهدهدار باشد.

آکادمی هوانوردی ارا با شعار «رویاهایت را پرواز کنو با جامعهی دانشآموختگان بالغ بر 700 نفر، پذیرای جوانان علاقهمند به حوزهی هوانوردی و خلبانی است و دورههای پیپیال، سیپیال، امای، آیآر، افآی، افآی ریفرشر، نایتفلایت، اِیتیپیال و جِیاِیاِی کانورژن را برگزار میکند. لازم به اشاره است که این آکادمی الزاماتی را بهعنوان پیشنیاز ورود به دورههای خلبانی از جمله شرط سنی (بالای 18 سال)، دارا بودن مدرک دیپلم و یا معادل آن، تسلط نسبی به زبان انگلیسی (سطح متوسط یا بالاتر)، سلامت پزشکی و عدم سوء پیشینه معرفی کردهاست.

قرارگیری در فرودگاه سلیمان دمیرل شهر اسپارتا و امکان بهرهبرداری از باند پرواز 3000 متری این فرودگاه و ایجاد محیط پروازی واقعیبرای کلاسهای عملیات پرواز از دیگر امتیازاتی است که بر حسن شهرت این موسسه میافزاید. همچنین، آکادمی هوانوردی ارا با فرودگاههای بورسا ینیشهیر، میلاس بردوم، دالامان، آلانیا قاضیپاشا، دنیزلی سرداک، سامسون سارشامبا ودر تعامل مستقیم است که امکان استفاده از فضاهای فرودگاهی بیشتر را ممکن میسازد.